ایران جهان

نمایندە روسیە: ایران بە زودی غنی سازی ۶٠ در صدی اورانیوم را متوقف می کند

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام گفته است ایران به زودی غنی‌سازی ۶۰ درصد اورانیوم را متوقف می‌کند.

به گفته وی این اقدام خیلی زود و طی چند روز آینده و در روند مذاکرات وین رخ خواهد داد.

نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین گفته است کە احیای برجام، این اطمینان را فراهم خواهد کرد که ایران دیگر قادر به تولید تولید بمب اتم نخواهد بود.

بر اساس مفاد برجام، ایران تنها مجاز به غنی‌سازی ۳.۷ درصدی اورانیوم در حجمی محدود است و یکی از موارد عدول ایران از تعهدات برجامی، بالا بردن سطح غنی‌سازی به ۲۰ درصد و سپس ۶۰ درصد بود که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید بمب هسته‌ای یعنی۹۰ درصد است.