خاورمیانه

ترکیە حریم هوایی خود را بە روی پروازهای روسیە بە سوریە بست

پس از آغاز جنگ اوکراین، رژیم ترکیە خود را در میانەی اوکراین و روسیە میانجی نشان میداد، اکنون آنکارا میگوید دیگر بە هواپیماهای روسی اجازەی پرواز بر فراز آسمانش بە سوریە را نمیدهد.

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه رژیم ترکیه، در آخرین اظهارنظرش دربارەی موضعگیری آنکارا در مورد مسکو گفت: مجوز سه ماهه‌ای که برای پروازهای روسی به مقصد سوریه به دولت سوریه داده بودند، تمام شده و این کشور حریم هوایی خود را به روی پروازهای نظامی و غیرنظامی روسیه به مقصد سوریه بسته است.

او همچنین مدعی شد کە پوتین پیش‌تر در جریان این موضوع قرار داشتە است.

ترکیه و روسیه در سوریه تضاد منافع دارند. روسیه به همراه رژیم ایران مهمترین حامی دولت بشار اسد بە شمار میروند و رژیم ترکیه هم خود را در برابر نظام اسد تعریف میکرد.

اما اظهارات چاووش‌اوغلو هنگامی جنجال برانگیز شد کە وی درباره گزارش‌هایی پیرامون ورود الیگارش‌های روس به ترکیه گفت هر شرکتی در ترکیه می‌تواند در چهارچوب قوانین بین‌المللی و ترکیه تجارت داشته باشد.

رژیم ترکیه تاکنون میزبان چند دور مذاکرات وزیران خارجه روسیه و اوکراین بوده و برخلاف کشورهای اروپایی، آمریکا و متحدین آن، تحریمی علیه کرملین به خاطر تهاجم به اوکراین اعمال نکرده است.

بە نظر میرسد اردوغان کە در جنگ افروزیهای اخیر در منطقە رتبەی اول را داشتە با میان‌بازی کردن در بین مسکو و کی‌اف در پی آن است کە هر دو طرف ماجرا یعنی هم ناتو و هم روسیە را از خود نرنجاند. بازی کە با ادامەی تحولات سوریە چندان پایا نمینماید.