کردستان

انجمن صنفی معلمان کوردستان خواستار آزادی معلمان بازداشتی شد

انجمن صنفی معلمان در شرق کوردستان با انتشار بیانیه‌ای فشار و برخورد سرکوبگرانه حکومت ایران با معلمان معترض را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری معلمان بازداشتی شد.

انجمن صنفی معلمان کوردستان در بیانیه‌ی خود با بیان اینکه مطالبه‌گری، آموزش خصلت‌های پرسشگری، نقد و نە گفتن بە عنوان اصول اساسی در آموزش و پرورش نوین، وظیفە ما معلمان است، مینویسد: نماد این مطالبەگری و آموزش آن بە شهروندان در کنش‌های صنفی معلمان بر اساس اصول آشکار در قانون اساسی، در این سال ها عینیت پیدا کردە و بە طرز مدنی‌ترین شیوەی مطالبەگری تبلور یافتە است.

این بیانیه اضافه کرده که جامعە فرهنگیان با درک این واقعیت کە خردجمعی و اتحاد، زمینە دست‌یابی بە اهداف را تسریع می‌بخشد بصورت کاملا قانونی، اقدام به تشکل‌یابی در قالب کانون و انجمن‌های مستقل معلمی برای دستیابی به اهداف صنفی کرده تا بستر آموزشی مناسب را فراهم آورد.

انجمن صنفی معلمان کوردستان به رفتار نامناسب، تهدید، احضار، پرونده‌سازی‌ و بازداشت‌های فلەای فرهنگیان در ایران و شرق کوردستان جلب نظر کرده و میگوید:دولت به جای گوش دادن به خواسته‌های بە حق فرهنگیان و تشکل های صنفی مستقلِ بر آمدە از ارادە دمکراتیک معلمان، در تقابل با آنها قرار گرفته و تجمعات قانونی، آرام و بدور از خشونت معلمان را سرکوب کرده است.

انجمن صنفی معلمان کردستان در پایان این بیانیه ضمن محکوم کردن رویه‌ی برخورد با فرهنگیان، فعالان و انجمن‌های صنفی از سوی نهادهای امنیتی، خواهان پایان دادن به این نوع رفتارها و آزاد کردن معلمان بازداشتی شده است.