کنگرە استار فعالیتهای 25 نوامبر را آغاز کرد

۱۲۸

کنگرە استار در چارچوب فعالتهای خود بە مناسب 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیە زنان با شعار “شکستن سیستم امرالی، شکستن خشونت علیە زنان است” از روز یکشنبە فعالتهای خود را کە بە مدت یک ماە ادامە دارد آغاز کردەاند.

اوین سویت سخنگوی کنگرە استار در غرب و شمال سوریە طی سخنانی با خبرگزاری هاوار گفت، در تمام جهان فعالیتها در روز 25 نوامبر آغاز می شود اما آنان فعالیتشان را از 5 نوامبر در تمامی مناطق شمال سوریە با شرکت زنان از همە ملیتها آغاز کردەاند.

اوین در ادامە سخنان خود می گوید، این فعالیتها عبارتند از برگزاری سمینار با زبانهای کردی و عربی و همچنین برگزاری راهپیمایی پرشکوهی در روز 25 نوامبر در مناطق عفرین، فرات و جزیر.

سخنگوی کنگرە استار در رابطە با هدف آنان از این فعالیتها می گوید، هدف اصلی آنان شکستن سیستم امرالی و آزادی رهبر خلق کرد عبداللە اوجالان از زندان است زیرا با از بین بردن سیستم امرالی، خشونت علیە زنان نیز بە پایان می رسد.

اوین در پایان سخنان خود می گوید، ملت کرد از وضعیت سلامتی رهبر آپو بی خبر هستند بە همین دلیل تا زمانیکە در رابطە با وضعیت سلامتی او در زندان خبری حاصل نشود این فعالیتها با فکر و فلسفە اوجلان و با قدرت عظیم زنان در همە عرصە ادامە دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید