ششمین کنگرە مجلس زنان دستان در برلین برگزار شد

۱۲۴

مجلس زنان دستان، با حضور 100 نمایندە، ششمین کنگرە خود را در برلین برگزار کرد. در این کنگرە از دلال آمد و آزە ملازگرد بعنوان شهدای راە آزادی نام بردە شد.

این کنگرە در برلین پایتخت آلمان با حضور 100 نمایندە در سالن نشست مرکز جوامع دمکراتیک کردها در اروپا برگزار شد. کنگرە ساعت 13 با قرائت پیام جنبش زنان کرد در اروپا کار خود را آغاز کرد.

در ادامە گزارش یک سال فعالیت انجمن زنان دستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین نمایندگان حاضر در کنگرە خواستار آن شدند کە انجمن زنان باید بە مسائل اجتماعی اهمیت دادە و در این رابطە وظایف خود را بە درستی انجام دهند. در پایان این کنگرە 59 عضو انجمن و مدیریت آن کە 3 نفر می باشد، انتخاب شدند.

نمایندگان این کنگرە خاطر نشان کردند کە با آزادی رهبر خلق کرد عبداللە اوجالان زنان بە آزادیهای زیادی دست خواهند یافت. کنگرە با ادای سوگند نمایندگان و مدیران آن بە کار خود پایان داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید