خمپارە باران شمال سوریە توسط ارتش ترکیە و گروه های مسلح وابستە بە آن

۱۱۱

بە گزارش خبرگزاری هاوار، ارتش اشغالگر ترکیە و گروه های مسلح وابستە آن، شب گذشته 12 خمپارە بە سمت روستاهای باسوفان و بعیە در منطقە شیراوا شلیک کردند.

این حملات از سمت قلعە سمان انجام شده که محل استقرار نیروهای ارتش ترکیە و گروه های وابستە بە آن است.

نیروهای “ی.پ.گ” و “ی.پ.ژ” به مهاجمان پاسخ متقابل دادەاند.

در این حملات، خساراتی مالی به روستائیان ساکن منطقه وارد آمده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید