احتمال بایکوت کنگره سوچی از سوی مجلس سوریە دمکراتیك

۱۲۲

حکمت حبیب عضو شورای ریاست مجلس سوریه دمکراتیك، از تلاش برای حذف برخی نیروهای اصلی از کنگره سوچی خبر داد و آنرا بدتر از کنفرانس‌ ژنو نامید که در دورەهای متوالی با شکست مواجه شده است.

او تأکید کرد علت شکست گفتگوهای صلح سوریه در ژنو، آستانه و ریاض عدم دعوت از نیروهای دمکراتیکی بوده است که در شمال سوریه مشغول نبرد واقعی علیه ترورسیم بودەاند.

حکمت حبیب گفت آنها برای حل بحران سوریه خواستار شرکت در گنگره سوچی بودند اما دعوت گزینشی نیروهای شمال سوریه حاکی از تلاشی برای ایجاد اختلاف میان این نیروهای هم‌پیمان است.

این مسئول مجلس سوریه دمکراتیك گفت آنها حاضر نیستند بر روی میز مذاکره با نمایندگان بشار اسد بنشینند وقتی که او نیروهای شمال سوریه را خائن نامیده است.

حکمت حبیب هدف از اظهارات توهین‌آمیز بشار اسد را کنارەگیری مجلس سوریه دمکراتیک از شرکت در کنگره سوچی دانست و گفت ما چگونه می‌توانیم با رژیمی مذاکرە کنیم که نیروهای ما را همین دیروز هدف حمله قرار داده است؟

حکمت حبیب با اعلام آنکه ایران، ترکیه و رژیم سوریه طرحی برای از بین بردن فدراسیون دمکراتیك شمال سوریه در سر دارند گفت نیروهای سوریه دمکراتیك را برای خروج از مناطق آزاد شده و تحویل آن به رژیم سوریه تحت فشار قرار دادەاند اما اینکه تصور کنند می‌توانند جلوی این پروژه دمکراتیك را بگیرند خیالی باطل است.

ممکن است شما دوست داشته باشید