در پی حملە حشد شعبی بە خورماتو 1440 خانوادە کرد آوارە شدەاند

۱۳۰

دفتر نمایندگی سازمان ملل در عراق، با انتشار گزارشی در رابطە با نقض حقوق بشر توسط نیروهای حشد شعبی اعلام کرد بیش از 1400 خانواده کرد تحت فشار این نیرو خانەهای خود را ترک کرده و آوارە شدەاند.

دفتر سازمان ملل در عراق با انتشار گزارشی اعلام کرد، کە پس از حملە حشد شعبی بە شهرستان خورماتو در روزهای 16 و 17 اکتبر سالجاری، دهها منزل شهروندان کرد بە آتش کشیدە شدە و ویران شدەاند.

در این گزارش آمدە است، تعداد زیادی از شهروندان کرد ساکن خورماتو آوارە و در استانهای کرکوک، سلیمانیە و هولیر مستقر شدەاند. بیشتر این ویرانیها پس از خالی شدن این شهرستان از سکنە بودە است. این حملات عمدتا خانوادە های وابستە بە احزاب سیاسی کرد را هدف قرار داده اند.

سازمان ملل در ادامە گزارش با اتکا بە دادەهای سازمان بین المللی مهاجرت اضافه کرده است کە 1440 خانوادە کرد آوارە شدەاند کە در این میان فقط 444 خانوادە بە خورماتو بازگشتەاند؛ خانوادەهای کە هنوز بە شهر خود باز نگشتەاند بە این سازمان اعلام کردەاند، هیچ تضمینی برای محافظت از جانشان در برابر حملات احتمالی وجود ندارد و تا زمانیکە این مشکل حل نشود آنان قصد بازگشت بە منازل خود را ندارند.

دفتر سازمان ملل در عراق از زبان یکی از آوارەها گفتە است، تهدیدها علیە محلە های کرد نشین بیشتر بوده و در این مناطق تحرکات

ممکن است شما دوست داشته باشید