بیست و نە فعال سیاسی توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند

۱۳۹

ویسی آلتنداش از اساتید دانشگاە و از امضا کنندگان بیانیە”ما در این جنایت سهیم نخواهیم بود”، گونش داشلی نویسندە کتاب” مبارزات صلح زنان و تجارب جهانی” و همچنین ولی بویوک شاهین از مدیران تیوی 10 نیز از جمله بازداشت شدگان امروز هستند.

همچنین شماری از روسای حزب دمکراتیک خلقها نیز بازداشت شدەاند.

در رابطە با سرنوشت بازداشت شدگان که تعداد آنها دستکم 29 نفر است خبری در دست نیست.

ممکن است شما دوست داشته باشید