کژار: حجاب اجباری در ایران نمود تبعیض علیه زنان است

۸۸

جامعه زنان آزاد شرق کردستان‌ـ کژار طی بیانیه ای به قیامهای سراسری اخیر در ایران و همچنین اعتراض زنان به حجاب اجباری پرداخته و اعلام کرد حضور پررنگ زنان در اعتراضات اخیر گویای این حقیقت است که زنان ایران دیگر در قبال سیاستهای تبعیض‌‌آمیز دولت ایران سکوت نخواهند کرد.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان‌ـ کژار در بیانیه خود با اشاره به اینکه مردم ایران دیگر تبعیض و نابرابری و ستم و شکاف طبقاتی را برنمیتابند آورده است، استبداد دینی و دیکتاتوری مذهبی در ایران دچار چالش شده از این رو سال 96 سالی دشوار برای سران حکومت ایران بود .

کژار در ادامه با اعلام انکه کارنامه ی چهل ساله ی ایران جز فقر، بیکاری، بی عدالتی، زندان و شکنجه دستاوردی برای مردم ایران نداشته تصریح می کند خشم و تحمل مردم در سال 96 به اوج خود رسید و در بسیاری از شهرها مردم اعتراضات خود را نسبت به این سیستم و سیاستهای آن نشان دادند.

دولت ایران اما اعتراضات مردم ایران را دخالت و دست داشتن نیروهای خارج و معاند را دلیل این وقایع دانسته و معترضین را اغتشاش‌گر و مخلان امنیت نامید.

کژار با اشاره به آنکه بارزترین ویژگیهای قیامهای سراسری اخیر در ایران حضور پررنگ زنان بوده است اعلام کرده زنان دیگر در قبال سیاستهای تبعیض‌‌آمیز دولت ایران سکوت نخواهند کرد چرا که زنان به عنوان نیمی از جامعه بیشترین بی‌عدالتی در حق آنان صورت می‌گیرد و دولت با استفاده‌ی ابزاری از دین آنان را از بسیاری از حقوق اولیه‌شان محروم کرده.

زنان در ایران در سیستم سیاسی و اقتصادی جایی ندارند چون این نهادها پایگاه قدرت و ثروت است و رژیم هیچ گاه نمی‌خواهد این ثروت را به تمامی لایه‌های جامعه انتقال دهد .

این بیانیه همچنین میافزاید وضعیت اشتغال و آموزش زنان در ایران سیمای مناسبی ندارد و نگاه جنسیت‌گرای فرهنگ حاکم بر جامعه زنان را تدریجا به حاشیه می راند.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان‌ با اشاره به اعتراضات اخیر زنان ایران به حجاب اجباری که هر روز افزایش می یابد گفته است زنان با برداشتن حجاب خود در واقع خشم خود را نسبت به رویکردهای تبعیض آمیز دولت نشان دادند، با نگاهی به جامعه ی کنونی ایران خواهیم دید که آسیبهای اجتماعی به اوج خود رسیده و این زنان اند که به دلیل قوانین ضدزن در ایران با این مشکلات رو به رو هستند.

واکنش دولت در مقابل این اقدام زنان تحقیر و جرم قلمداد نمودن آن بود تا به این بهانه آنان را تحت فشار قرار دهند و بدین ترتیب بسیاری از زنان و دختران را دستگیر کند. کژار با تصریح اینکه حجاب اجباری در ایران محصول قوانین شرعی و اسلامی است که دولت آن را علیه زنان به کار میگیرد تاکید می کند زنان باید بیش از هر قشری به مبارزاتشان در برابر رژیم زن‌ستیز ایران ادامه دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید