کارلوس پوجدمون بە قید وثیقە آزاد شد

۵۳

دادگاەی در آلمان با صدور قراری بە قید وثیقە، حکم بە آزادی کارلوس پوجدمون رئیس سابق منطقە خود گردان کاتالونیا داد. بر اساس این حکم دولت آلمان میتواند تنها منباب اتهامات فساد اقتصادی پوجدمون را بە اسپانیا مسترد کند.

کارلس پوجدمون ماە گذشتە حین بازگشت از دانمارک در مرز آلمان دستگیر شد. دولت اسپانیا پیشتر بە اتهام آنچه که شورش و فتنه برای سازماندهی یک همه‌پرسی غیرقانونی بە منظور استقلال کاتالونیا خوانده بود، تقاضای استرداد پوجدمون را دادە بود.

میزان قرار وثیقه از سوی دادگاە آلمان هفتاد و پنج‌هزار یورو تعیین شده است. سخنگوی دولت اسپانیا در واکنش به صدور حکم آزادی با قید وثیقه رئیس سابق منطقه خودگردان کاتالونیا گفته که این کشور به تصمیم دادگاه آلمانی احترام می‌گذارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید