دیدار هیات کنگرە ملی کردستان از شنگال

۶۰

هیات کنگرە ملی کردستان، کە از نمایندگان احزاب و جریانات سیاسی اقلیم کردستان تشکیل شدە و از روز گذشتە در شنگال حضور دارند، از آسایش ایزدخان و مدیریت شهرداری سنونی واقع در شنگال دیدار کردند.

هیات ک.ن.ک ابتدا از مرکز آسایش ایزدخان در شهرک سنونی دیدار کردە و با مسئولین آسایش و پلیس ایزدخان نشستی برگزار کردند.

هیات ک.ن.ک طی این نشست اعلام کردند کە شنگال اقدامات موثری در جهت سازماندهی و تاسیس مراکز اداری و امنیتی انجام دادە است. این هیات از نیروهای خودمدیریتی شنگال در جهت مقابلە با احتمال هر گونە حملەای علیە این منطقە تقدیر کردند.

همچنین مسئولان آسایش ایزدخان، ضمن استقبال و خوش آمدگویی بە این هیات بر این مهم کە اتحاد و همکاری ملت کرد در برابر تهدیها و حملات احتمالی امری ضروری است تاکید کردند.

پس از آن هیات ک.ن.ک بە دیدار خدیدە چوکی مسئول شهرک سنونی رفتە و بە بررسی آخرین وضعیت مرزهای این منطقە پرداختند.

خدیدە چوکی مسئول شهرک سنونی در رابطە با تهدیدات رژیم ترکیە علیە شنگال گفت، اگر رژیم ترکیە بە شنگال نزدیک شود حکومت مرکزی عراق ساکت نمی نشیند و بە این حملات پاسخ خواهد داد.

بر اساس گزارشها این هیات امروز از آرامگاە شهیدان شنگال دیدار می کنند و پس از آن با فرماندار شهرک شنگال دیدار و گفتگو خواهند داشت.

این در حالیست کە هیات کنگرە ملی کردستان دیروز از خودمدیریتی دمکراتیک شنگال و یگانهای مقاومت شنگال و یگانهای زنان شنگال دیدار کردەاند.

هیات کنگرە ملی کردستان از نمایندگان از حزب کمونیست عراق “شیوعی”، جنبش آزادی جامعە کردستان، حزب زحمتکشان کردستان، جبهە دمکراسی خلق، انجمن خلق کمپ پناهندگان شهید رستم جودی و شخصیتهای سیاسی تشکیل شدە اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید