نمایندە ه.د.پ در پارلمان ترکیە فلکناز اوجا: در صورت عدم اتحاد کردها قتل عام بزرگی انجام خواهد شد

۵۵

فکلناز اوجا نمایندە حزب دمکراتیک خلقها در پارلمان ترکیە می گوید، پس از پیمان سایکس بیکو و لوزان، تلاشها برای ایجاد تحول در منطقە خاورمیانە افزایش یافتە است. قدرتهای بزرگ منطقە همراە با چندین گروە تبهکار علیە خلق کرد متحد شدەاند. نمونە بارز آن کرکوک، عفرین و امروز نیز شنگال است. تبهکاران داعش کشتار جمعی بزرگی علیە کردها انجام دادند بە همین خاطر با وجود همە ضعفها باید کنگرە ملی کردستان تشکیل شود.

فلکناز اوجا می افزاید، خلق کرد و احزب کردستانی باید با اتحاد وهمبستگی پاسخ محکمی بە همە حملات بدهند و این دیدار قدمی است در جهت گفتگو در رابطە با حل مشکلات و همچنین تشکیل کنگرە ملی کردستان.

در خصوص واکنش جریانات سیاسی اقلیم کردستان نمایندە ه.د.پ در پارلمان ترکیە گفت، احزاب سیاسی بە گرمی از آنان استقبال کردەاند و خواستار تشکیل فوری کنگرە ملی هستند. او با اشارە بە آنکە احتمال وجود اختلافات سیاسی در میان این جریانات وجود دارد گفت، اما باز هم باید در این بارە بحث و گفتگو انجام شود.

او در رابطە با اهمیت نقش خلق کرد در جهت تشکیل کنگرە ملی کردستان گفت، مسئلە کرد مختص بە هیچ حزب و جریان سیاسی نیست و همە می توانند در این مبارزە سهیم باشند.

فکلناز اوجا خاطر نشان کرد اگر امروز کردها بە اتحاد و همفکری نرسند قتل عامی بزرگ علیە کردها انجام خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید