امریکا و روسیە متقابلا پیش نویس های پیشنهادی یکدیگر را وتو کردند

۵۵

قطعنامە پیشنهادی امریکا منباب تحقیق در مورد حملە شیمیایی بە شهر دومای سوریە از سوی روسیە وتو شد. پیش نویس پیشنهادی روسیە نیز با وتو شماری از اعضا رای نیاورد.

بە گزارش خبرگزاری رویترز طرح پیشنهادی امریکا در مورد تحقیق منباب حملە شیمیایی بە منطقە دومای غوطە شرقی با وتوی روسیە و بولییوی مواجه شد.

پس از وتوی پیش نویس امریکا در شورای امنیت، روسیه پیش نویس خود در خصوص تحقیق منباب حمله شیمیایی دوما را مطرح کرد، که این پیش نویس نیز نتوانست آرا لازم را کسب کند.

واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، قطعنامه پیشنهادی آمریکا، را اقدامی در راستای زمینه سازی برای حمله کشورهای غربی به سوریه دانستە.

ممکن است شما دوست داشته باشید