تعدادی از روسای مشترک و مسئولان ه.د.پ و د.ه.پ بازداشت شدند

۵۱

دو تن از روسای مشترک حزب دمکراتیک خلقها در شعبە چایروایی واقع در منطقە کوجاعلی و 14 تن از مسئولان ه.د.پ و د.ب.پ در شهر بِسمِل آمد امروز طی عملیات هماهنگ نیروهای پلیس ترکیە بازداشت شدند.

صبح امروز نیروهای پلیس ترکیە بە منازل اسماعیل توهومجو و امینە کاراسلان روسای مشترک ه.د.پ در شعبە چایروایی کوجاعلی یورش بردند و پس از تفتیش منزلشان آنها بازداشت و بە مراکز امنیتی منتقل کردند.

گفتە می شود نیروهای پلیس پس از بازداشت این دو مسئول ه.د.پ، مدارک و لوازم از جملە اوراق و لپ تاپ آنها را ظبط و با خود بردند.

از سوی دیگر پلیس ترکیە امروز طی عملیاتی هماهنگ بە منازل تعدادی از اعضای حزب دمکراتیک خلقها و حزب مناطق دمکراتیک در شهر بِسمِل آمد یورش بردند و شماری از مسئولان این دو حزب را بازداشت و بە مراکز امنیتی منتقل کردند. در رابطە با سرنوشت و محل نگهداری افراد بازداشت شدە اطلاعی در دست نیست.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید