دومین سالگرد ترور کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی

۴۵

امروز سیزدهم آپریل دومین سالگرد ترور دو فعال میهن دوست به اسامی کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی در اقلیم کردستان است. پژاك در بیانیەای یاد و خاطره آنها را گرامی داشته است.

مجلس حزب حیات آزاد کردستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی در دومین سالگرد جانباختن آنها می‌گوید رفیق کمال فردی میهندوست بود که از جوانی برای آزادی مردمش و پایان دادن به اشغالگری در سرزمینش کوشید و در همین راه بود که با جنبش آزادیخواه آپویی آشنا شد. او سال‌های متمادی با شور و شوق مبارزه کرد و شخصیتی خستگی ناپذیر بود. رفیق کمال مبارزه در راه دمکراسی و آزادی کردستان را از خانواده و اطرافیان خویش آغاز کرد و وارد جامعه شد. او یک نماینده واقعی جنبش آپویی بود و میزان تأثیرگذاری او در جامعه مشهود است. از همین رو بود که رفیق کمال هدف حمله دشمنان قرار گرفت.

پژاك یادآوری می‌کند که کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی در روز سیزدهم آپریل 2016 در یک حمله تروریستی ربوده و سپس به قتل رسیدند. این حمله پیامی برای میهندوستان کرد و با هدف رعب‌آفرینی جهت دور کردن مردم از جنبش آزادیخواه کردستان بود.

این بیانیه با تصریح آنکه این توطئەهای کثیف راه بجایی نبردەاند می‌افزاید مردم میهندوست ما بیش از گذشته از مبارزه به حق جنبش آزادیخواه خود حمایت کردەاند.

پژاك همچنین بر دادخواهی پرونده ترور کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی تأکید کرده و می‌گوید این اقدام را با ادامه مبارزه و دستیابی به پیروزی انجام خواهد داد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید