دادگاە ترکیە پروندە محمد تونچ را بدون تحقیق مختومە اعلام کرد

۴۴

دادگاە ترکیە پروندە قتل محمد تونچ ریاست مشترک شورای مردمی جزیر را بدون بررسی مختومە اعلام کرد.

در تاریخ 14 دسامبر 2015 تا دوم مارس 2016 زمانیکە رژیم اشغالگر ترکیە در منطقە جزیر واقع در استان شرنخ حکومت نظامی اعلام کردە بود، دهها نفر در زیر زمینهای این شهر توسط نظامیان ترکیە زندە در آتش سوزاندە شدند.

یکی از قربانیان این جنایت محمد تونچ رییس مشترک شورای مردمی جزیر بود. دادگستری رژیم ترکیە در جزیر پروندە قتل محمد تونچ را بدون انجام هیچگونە تحقیقی و با وجود مدارک معتبر مختومە اعلام کرد.

مختومە اعلام کردن پروندە قتل محمد تونچ در حالیست کە تاکنون پروندە بیش از 50 تن از کردهای شمال کردستان کە بە همان شیوە وحشیانە در زیرزمینهای منطقە جزیر سوزاندە شدند نیز بدون بررسی بستە شدە است.

اعضای پلاتفرم حقوقدانان آزادیخواە اعلام کردەاند بە تصمیم دادگاە ترکیە مبنی بر بستن پروندەهای قربانیان این جنایات اعتراض خواهند کرد و تا زمانیکە بە نتیجە نرسند از پای نخواهند نشست.

ممکن است شما دوست داشته باشید