شانزدە نظامی ارتش ترکیە توسط گریلاها از پای در آمدەاند

۴۵

مرکز مطبوعات و اطلاع رسانی نیروی مدافع خلق با انتشار اطلاعیەای اعلام کرد در جریان چندین عملیات گریلایی در اقلیم کردستان، سرت و اِلیح در مجموح 16 نظامی ترکیە از پای در آمدەاند.

ه.پ.گ در اطلاعیە خود آوردە است، ظهر روز سیزدهم ماە جاری در تپە کورتە واقع در منطقە لیلکان اقلیم کردستان، گریلاهای ما علیە نظامیان ارتش ترکیە عملیاتی غافلگیرانە انجام دادند کە در جریان آن 8 نظامی ترکیە کشتە و 2 نظامی مجروح شد.

همچنین بعد از ظهر پانزدهم آپریل نیروهای ما پناهگاه نظامیان ارتش را در تپە کورتە هدف گرفتند. این عملیات گریلایی نیز بە تخریب پناهگاە نظامیان دشمن و کشتە و جراحت 8 تن از نظامیان دشمن انجامید.

ه.پ.گ در اطلاعیە خود می افزاید، صبح روز 13 آپریل در منطقە کِلانس واقع در هاویل سرت گریلاهای ما علیە گروهی از یگانهای مخفی ترکیە عملیاتی غافلگرانە انجام دادند. گریلاها در این عملیات یک نظامی را از پای در آوردند.

از سوی دیگر شامگاە 22 مارس ارتش ترکیە با استفادە از جنگندهای جاسوسی بدون سرنشین اقدام بە بمباران این منطقە کردند. ه.پ.گ در این اطلاعیە اعلام کردە در این بمباران این منطقە یک گریلا جان خود را از دست دادە است.

همچنین 23 مارس در حوالی روستای حسنا مابین گریلاها و نظامیان ترکیە جنگ سختی در گرفت. گریلاها در این نبرد ضربات سنگینی بە یگانهای دشمن وارد کردند کە بە کشتە و مجروح شدن 2 افسر بلند پایە ترکیە انجامید.

نیروی مدافع خلق آوردە است، زمانیکە ارتش ترکیە توان مقابلە با گریلاها را نداشت اقدام بە بمباران شیمیایی این منطقە کرد کە در نتیجە آن دو تن از گریلاهای ما شهید شدند. رژیم ترکیە حملات خود را در روز 26 مارس شدت بخشید و فردای همان روز از این منطقە عقب نشینی کرد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید