قهتان علی: رژیم ترکیە از طریق شنگال قصد اشغال کرکوک و موسل را دارد

۴۴

قهتان علی عضو شورای رهبری حزب ایزدیها طی گفتگویی با خبرگزاری هاوار بە اقدامات اشغالگرانە رژیم ترکیە در اقلیم کردستان پرداخت و گفت، اردوغان قصد دارد با حملە بە شنگال، کرکوک، موسل و مناطق دیگری از جنوب کردستان را اشغال کند.

قتهان علی عضو شورای رهبری حزب ایزدیها در راستای سخنان خود تاریخ جامعە ایزدی و کشتار ایزدیها را بە یاد آورد و گفت، بیشر این کشتارها توسط عثمانیها انجام شدە است، آنها با کشتار، غارت و جنایت علیە بشریت مرزهای جغرافیایی خود را گسترش دادند. حملە بە شنگال با فرمان شخص اردوغان از چند سال پیش در جریان است. او قصد دارد از طریق شنگال کرکوک و موسل را اشغال کند.

او همچنین با اشارە بە قتل عام سوم آگوست 2014 و یادآوری درد و رنجی کە مردم ایزدی در جریان حملە بە شنگال متحمل شدند گفت، در عفرین آرامگاە ایزدیها توسط جنگندهای رژیم ترکیە تخریب شدە، شهروندان ایزدی از خانە و کاشانە خود آوارە شدەاند و اموال آنان غارت شدە است. این بدین معنی است کە آنچە داعش در شنگال انجام داد هم اکنون رژیم ترکیە همان کار را در عفرین با کشتار و تخریب منازل شهروندان تکرار می کند.

عضو شورای رهبری حزب ایزدیها در خصوص ادعای رژیم ترکیە دربارە حضور گریلاهای حزب کارگران کردستان در شنگال تاکید کرد گریلاهای نیروی مدافع خلق در راە کمک بە مردم ایزدی و نجات آنان از خطر قتل عام شهدای زیادی دادند. گریلاها پس از آنکە وظایف انسانی و کردستانی خود را در قبال ایزدیها بە سرانجام رساندند از شنگال خارج شدند. پس ادعادی رژیم ترکیە در اینبارە بە جا نیست و ما این ادعاها را در راە بە سر انجام رساندند نقشەهای رژیم ترکیە می دانیم.

قهتان علی از مردم ایزدی خواست با همبستگی و اتحاد مبارزات خود را علیە حملات اشغالگرانە رژیم ترکیە افزایش دهند. او گفت جامعە ایزدی باید با شناخت اهداف و نقشەهای دشمن مبارزات خود را تا دستیابی بە پیروزی ادامە دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید