مرکز دفاع از خلق: انتقام شهیدان شلادزە را خواهیم گرفت

۴۱

فرماندهی قرارگاە مرکزی دفاع از خلق در رابطە با شهادت یک گریلای این نیرو با نام دمهات زندان بە دلیل حملات هوایی رژیم ترکیە و همچنین قتل سە شهروند در شلادزە بیانیەای صادر کردە و اعلام کرد انتقام خون شهیدان را از دشمن می گیریم.

فرماندهی قرارگاە مرکزی دفاع از خلق در بیانیە خود آوردە است، رژیم اشغالگر ترکیە حملات گستردەای علیە دستاوردهای خلق کرد آغاز کردە و در هر فرصتی بە کردها حملە می کند. رژیم ترکیە طی آخرین اقدامات متجاوزانە خود اقلیم کردستان را هدف گرفتە و قصد اشغال منطقە برادوست را دارد.

این بیانیە افزود، ارتش ترکیە با تجهیزات نظامی پیشرفتە و هواپیماهای جنگندە مناطق مسکونی را بمباران می کند و کردها را بە قتل می رساند. در همین راستا هواپیماهای جنگندە ترکیە 10 آپریل روستاهای منطقە آمیدی واقع در منطقە شلادزە را بمباران کردند کە بە شهادت 3 برادر انجامید. این برادران با نامهای رمضان، مجید و طاهر محمد از روستاییان این منطقە در راە بازگشت بە روستای خود بە قتل رسیدند. همچنین بە دلیل حملات هوایی رژیم ترکیە در تاریخ 22 مارس یکی از رفقای ما از طایفە رکانی با نام احمد رکانی با کد سازمانی دمهات زندان در نزدیکی همین منطقە شهید شد.

حملات علیە خلق کرد و کشتار شهروندان غیرنظامی امری تصادفی نیست. هدف رژیم ترکیە کوچاندن اجباری کردها از کردستان است. طایفە رِکانی صدها سال است در این منطقە زندگی می کنند. روستاییانی کە بە دلیل حملات بی امان ترکیە مجبور بە کوچ از محل زندگیشان شدەاند بارها قصد داشتەاند بە خانە و کاشانە خود بازگردند اما توسط جنگندهای ترکیە بە قتل می رسند.

فرماندهی قرارگاە مرکز دفاع از خلق می افزاید، باید علیە کشتار خلق کرد صدای اعتراض خود را بلند کردە و در مقابل وحشیگریهای رژیم ترکیە سکوت نکنیم. باید با مقاومتمان نقشەهای دشمنان را خنثی کنیم و تا آزادی چار بخش کردستان بە مبارزاتمان ادامە دهیم.

فرماندهی قرارگاە مرکزی دفاع از خلق ضمن تسلیت بە خانوادە گریلای جانباختە دمهات زندان و سە شهروند جانباختە پیمان دوبارە کرد تا زمانیکە انتقام شهیدان را از دشمنان نگیرند بە مبارزات خود ادامە خواهند داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید