تاسیس کژار، گامی در راستای برساخت جامعه ای آزاد و دمکراتیک

۵۸

جامعه زنان آزاد شرق کردستان طی بیانیه ای که در آستانه سالگرد تأسیس خود منتشر کرده است به مصائب نظام سرمایەداری پرداخته و می‌گوید با ایدئولوژی رهایی زن به مبارزه خود با سیستم مردسالار ایران ادامه خواهد داد.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان در بیانیه ای بحران‌های کنونی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را نشانه استهلاک و ناکارآمدی سیستم دولت-ملت در عصر مدرنیتەی سرمایه داری خوانده و می‌گوید گسترده شدن خونریزی‌ها و مسئله زن نیز ناشی از همین سیستم است.

کژار از زنان به عنوان قربانیان اصلی سیستم سرمایه داری یاد کرده و می‌گوید با وجودی که شعار آزادی زنان سر داده می‌شود اما در پس این آزادیهای پوشالی، روزانه هزاران زن در سراسر دنیا تحت عناوین دین، ناموس، ابژه ی جنسی و سنت و عرف کشته، ربوده و مورد تجاوز قرار می گیرند.
به ویژه در چند سال اخیر با تشدید بحران و بروز جنگهای فرقه ای و مذهبی در خاورمیانه، زنان بیش از همه مورد خشونت قرار گرفته اند. بعد از ظهور داعش و سایر گروههای افراطی بسیاری از زنان عرب، کرد و ایزدی ربوده شدند که تاکنون از بسیاری از آنان خبری در دست نیست.

این بیانیه با این حال به نقاط مثبت زنان در این مقطع پرداخته و می‌گوید سازمان‌یافتگی زنان که نمونه ی بارز آن در مقاومت کوبانی و عفرین دیده شد نشاندهنده آن بود که اگر زنان انسجام قوی و واقعی داشته باشند بدون شک پیروز می‌شوند و این موضوع برای زنان ایرانی و روژهلات کوردستان نیز صادق است.

کژار در ادامه به گسترش کمپین دختران خیابان انقلاب در ایران پرداخته و می‌گوید پشتیبانی زنان از یکدیگر باعث خواهد شد دولت عقب نشینی کند.

این بیانیه با تصریح آنکه سکوت هیچ تغییری در وضعیت زنان ایجاد نخواهد کرد می‌افزاید بی گمان اتحاد و همبستگی زنان ایرانی و روژهلاتی موجب فروپاشی سیستم زن ستیز خواهد شد و حاکمان ایران آنرا به خوبی می‌دانند.

کژار بهترین مدل برای جامعه ی دارای تنوع فرهنگی ایران را مدل کنفدرالیسم دمکراتیک عنوان کرده و می‌گوید این مدل متناسب با واقعیات جامعه ایران است و حقوق و احترام یکسان را برای همەی تنوعات فراهم می‌کند. در چنین سیستمی زنان در عرصه های گوناگون حضوری پررنگ و چشمگیر خواهند داشت.

کژار که این بیانیه را در آستانه چهارمین سالگرد تأسیس خود منتشر کرده است می‌گوید نحوه سازماندهی و مبارزه و اهداف خود را در یک قرارداد اجتماعی شرح داده و هدفش رهایی زنان از سیستم مردسالار ایران است.

ممکن است شما دوست داشته باشید