مردم زلزلە زدە از بی توجهی مسئولین و مشکلات خود میگویند

۴۴

با گذشت قریب بە 6 ماە از زلزلە ویرانگر ایالت کرماشان، مردم زلزلە زدە از مصائب و مشکلات بی پایانی سخن میگویند کە کماکان مرتفع نشدە.

در تصاویر تازە منتشر شدە خانوادەای دیدە میشود کە با چادر و کانکس خیرین، آلونکی برای خود ساختەاند. زنی کە بە نظر میرسد سرپرست خانوادە باشد از مشکلات و مشقات میگوید؛ از بارندگی و آبگرفتگی های زمستان تا فاسد شدن مواد غذایی و نبود امکانات در تابستان.

او میگوید کانکس را خیرین در ابتدای زلزلە برای خانوادە او تهیە کردند، اما دیگر کسی مشکلات آنها را درک نکرد.

او سایبانی را نشان میدهد کە برای در امان بودن از باران ساختە اما جلوی باران را نمیگیرد. این زن از نبود یخچال در تابستان صحبت میکند کە موجب فاسد شدن مواد غذایی شدە.

با دیدن این دست تصاویر این سوال در ذهن هر وجدان بیدار نقش میبندد، چگونە است مقامات و مسئولین نظام، با افتخار از بازسازی چهل روزە لبنان و یا ارسال میلیونها دلار از سرمایە ملی کشور برای بازسازی سوریە خبر میدهند، اما زمانی کە نوبت بە بازسازی و کمک رسانی بە مردم آسیب دیدە و نیازمند خود میرسد تنها بە وعدە های سر خرمن بسندە میکنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید