گسیل نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب شورش در کردستان

۵۵

امروز جمعه نیز بازاریان و کسبه بانه در شرایطی که زیر فشار سرکوب و فضای امنیتی قرار دارند به اعتصاب خود ادامه دادند.

بانه رکورد مدت زمان اعتصاب‌ها در ایران را زده است. کسبه، بازاریان و هزاران کولبر این شهر خواستار لغو محدودیت‌های اعمال شده در مبادلات مرزی هستند.

حکومت ایران پس از نامگذاری سال 97 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی توسط خامنەای، تعرفەهای گمرکی واردات کالا را افزایش داد و مرزها را بست.

این اقدام موجب قطع تنها منبع درآمد هزاران خانواده در کردستان شده است. مقامات ایران از قبول خواستەهای معترضان سر باز زده اند و نیروهای امنیتی را به منطقه گسیل کردەاند.

منابع بومی می‌گویند اینتنرت بانه از دو روز پیش قطع شده است. بانه عملا در محاصره نظامی برای سرکوب قیام‌های احتمالی و وادار کردن بازاریان برای بازگشایی مغازەهای خود قرار گرفته است.

مأموران گارد ضد شورش و خودروهای گشت زنی در سراسر بانه به چشم می‌خورند. اعتصاب کنندگان در بانه گفتەاند تسلیم زور نمی‌شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید