عضو شورای رهبری کودار: مردم ایران با شعارهای بی پایە و اساس مقامات رژیم ایران آشنا هستند

۴۱

مظلوم هفت تن عضو شورای رهبری جامعە دمکراتیک و آزاد شرق کردستان “کودار” طی مصاحبەای تلوزیونی بە بررسی ابعاد خروج امریکا از توافق برجام و مصائب پیش روی ایران پرداخت.

روز گذشتە مظلوم هفت تن عضو شورای رهبری “کودار” با شرکت در برنامە خط سوم تلوزیون آرین بە سوالاتی در مورد بررسی ابعاد خروج امریکا از برجام و مشکلات پیش روی ایران پاسخ داد.

مظلوم هفت تن ادعای مقامات ایران در مورد آتش زدن برجام در صورت خروج امریکا را رجز خوانی بی پایە و اساس عنوان کرد و افزود، قدرتهای جهانی در صدد آنند کە ایران را در معادلات جهانی بە حاشیە برانند.

عضو شورای رهبری کودار میگوید: جنش آزادی خواە کردستان پیشتر نیز اعلام کردە بود آنچە امروز در منطقە خاورمیانە روی میدهد جنگ جهانی سوم است.

او اوضاع فعلی ایران را مرحلەای جدید دانست، کە استارت شروع آن پیشتر زدە شدە بود. مظلوم هفت تن مسائلی همچون، دخالتهای ایران در خاورمیانە، سیاست خارجی و داخلی این کشور و همچنین تفاوت دیدگاە های غرب با ایران را مصبب ایجاد اختلافاتی دانستە کە امروز توافق برجام را نیز در بر گرفتە.

مظلوم هفت تن فشارهای اقتصادی بر ایران را از رئوس اصلی لغو برجام دانستە، اما اهداف تاثیر گذار دیگری چون منزوی کردن ایران از مناسبات منطقەای و جهانی در ابعاد سیاسی، نظامی و همچنین ایجاد محدودیت بر نفوذ ایران در خاورمیانە را از دیگر اهداف در نظر گرفتە شدە بە دنبال لغو برجام دانستە است.

عضو شورای رهبری کودار در پاسخ بە سوالی منباب تبعات اقتصادی خروج امریکا از برجام و همچنین ادعای حسن روحانی در مورد بی تاثیر بودن خروج امریکا، با اشارە بە متکی بودن اقتصاد ایران به‌ نفت و تاثیر تحریمها بر آن افزودە: تجربە چهل سال گذشتە بە مردم ایران آموختە کە شعارهای مقامات و مسئولین تنها در حدە شعار بودە و هیچگاە این شعارها پا بە عرصە واقعیت نگذاشتە.

ممکن است شما دوست داشته باشید