ک.ج.ک سالروز زبان کردی را بە خلق کرد تبریک گفت

۴۴

کمیتە آموزش کنفدرالیسم جوامع کردستان طی بیانیەای ضمن تبریک سالروز زبان کردی بە خلق کرد اعلام کرد گسترش و بە سرانجام رساندن مقاومت کردستان با آموزش ملت دمکراتیک روز بە روز ماندگارتر خواهد شد.

کمیتە آموزش ک.ج.ک در بیانیە خود آوردە است، ماندگاری جشن زبان کردی با گسترش مبارزات آزادیخواهانە رهبر خلق کرد عبداللە اوجالان، نیروهای مبارز و گریلاهای آزاد کردستان میسر خواهد بود.

کمیتە آموزش ک.ج.ک ضمن تبریک این روز بزرگ بە ملت کرد آوردە است، آبادانی همە جوامع بستە بە زبان آنها دارد و این حقیقت نیز شامل جامعە کردستان خواهد شد. دولتهای اشغالگر و فاشیست سالهاست سیاست خطرناکی در قبال زبان کردی در پیش گرفتەاند و خلق کرد را از حق تحصیل بە زبان مادریشان محروم کردەاند.

اقدامات رژیم فاشیست رژیم ترکیە در قبال کردها بر اساس قوانین ملل متحد جنایت فرهنگی محسوب می شود.
شورای رهبری ک.ج.ک با اشارە بە شکجە، زندانی کردن و اقدامات نژادپرستانە در قبال شهروندان کرد در چار بخش کردستان آوردە است دشمنان با در پیش گرفتن سیاستهای فاشیستی خود سعی در نابودی فرهنگ و جامعە کردی دارند.

ما بە خوبی می دانیم کە در سایە مبارزات 40 سالە رهبر خلق کرد عبداللە اوجالان، خلق کرد و جنبش آزادی کردستان است کە امروز مسئولان رژیم اشغالگر ترکیە در خصوص وجود کرد و زبان کردی بحث می کنند.

این بیانە می افزاید، مقاومت عفرین و مقاومت گریلاهای کردستان انقلاب کردستان را روز بە روز بە پیروزی نزدیکتر می کند. دشمن هم اکنون بسیار ضعیف شدە و هار و دیوانە شدن آن از روی ناتوانی است و مقاومت تاریخی در امرالی، مقاومت مردم و جنش آزادی کردستان امروز دشمنان را بە وحشت انداختە است.

کمیتە آموزش کنفدرالیسم جوامع کردستان جشن زبان کردی را ابتدا بە معلم بزرگ رهبر آپو، همە شهدای راە آزادی کردستان، ماداران مبارز، کارگران و خلق کردستان تبریک گفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید