بخشی از جنگلها و مراتع کوهستان دوزین بانە طعمە حریق شد

۲۱۸

در روزهای گذشتە نیروهای وابستە بە سپاە پاسداران دست بە آتش زدن بخش وسیعی از بافت جنگلی و مراتع کوهستان دوزین شهرستان بانە زدند.

در جریان این آتش سوزی علاوە بر نابودی بخش وسیعی از مراتع و جنگلهای این منطقە شمار زیادی از جانداران نیز در این آتش سوزی از بین رفتەاند.

گفتنی است رژیم ایران کە مردم بومی را مانعی برای پیش برد اهداف خود یعنی افزایش ساخت و ساز پایگاە و پاسگاەهای نظامی میبیند، طی سالیان گذشتە بە شکلی سیستماتیک و هدفمند اقدام بە آتش زدن و بە نابودی مراتع، جنگلها و طبیعت کردستان با هدف کوچاندن ساکنان این مناطق کردە است.

ممکن است شما دوست داشته باشید