کژار پیشاهنگ چاریابی مشکلات زنان در ایران است

۱۴۶

طی چند روز گذشتە، هیاتی از کژار با هدف آمادە سازی نقشە راە برای چاریابی مشکلات زنان ایران و شرق کردستان با زنان دیگر احزاب شرق دیدار و گفتگو کردند.

هیات کژار متشکل بودند از جوانە سنە مسئول دیپلماسی و عضو شورای هماهنگی کژار، پیمان ویان عضو شورای هماهنگی و بریوان شاهو عضو کمیتە دیپلماسی کژار.

این هیات با هدف ارائە پروژە پیشنهادی خود، با زنان احزاب دمکرات کردستان ایران، کوملە انقلابی زحمتکشان کردستان، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران”کوملە” و کوملە زحمتکشان کردستان دیدار و تبادل نظر کردند.

از دیگر اهداف این دیدارها تقویت مبارزات مشترک زنان در شرق کردستان و اتحاد و هماهنگی میان آنان بود.

هیات کژار در این دیدارها همچنین بر اهمیت نقش زنان در مبارزە مشترک برای چاریابی مشکلات زنانِ ملیتهای مختلف ایران بە خصوص زنان کرد تاکید کردند.

لازم بە یادآوری است کە پژاک و کودار، ماە گذشتە پروژە مشترک برای چاریابی بحرانها در ایران و شرق کردستان را در اختیار احزاب شرق کردستان و افکار عمومی قرار دادند.

ممکن است شما دوست داشته باشید