دو نظامی ترکیە در منطقە شمذینان از پای در آمدند

۱۲۸

مرکز خبر رسانی نیروی مدافع خلق طی بیانیەای در خصوص نبرد گریلاها و عملیات نظامیان ترکیە در مناطق مختلف شمال کردستان اطلاع رسانی کرد.

طبق گزارشی که در وبسایت رسمی نیروی مدافع خلق منتشر شده است، گریلاهای این نیرو در چارچوب عملیات انقلابی ساعت 20:30 روز دوشنبە بیستم آگوست در منطقە شمذینان جولمرگ علیە ارتش اشغالگر ترکیە در منطقە شهید سرحد گوند عملیاتی انجام دادند کە در جریان آن دو ارتشی کشتە شدند.

ه.پ.گ در گزارش خود می افزاید، نظامیان متجاوز ترکیە روز هجدهم آگوست در نواحی منطقە خاچالی، رنگول و بالی مزرای منطقە درسیم با استفادە از هواپیماهای بدون سرنشین، جنگندەهای هوایی و هلی کوپترهای نظامی عملیات نظامی گستردەای آغاز کردند. در این عملیات یک روز نظامیان ارتش بە عمد جنگلهای منطقە را بە آتش کشیدند. این آتش سوزی همچنان ادامە دارد و باعث نابودی بخش زیادی از درختان و مزارع منطقە شدە است.

نیروی مدافع خلق در گزارش خود همچنین آوردە است کە ارتش ترکیە روز هجدهم آگوست عملیات نظامی گستردەای در منطقە شهید آمد و شهید آخین موش آغآز کرد. این عملیات روز دوشنبە بدون هیچ دستاوردی بە پایان رسید.

ممکن است شما دوست داشته باشید