شروین مظلوم عضو مجلس پژاک: چاریابی بحرانها در راس پروژە اقدام مشترک پژاک است

۱۴۹

شروین مظلوم عضو مجلس پژاک با شرکت در برنامە خط سوم تلویزیون آرین بە بررسی پروژە اقدام مشترک پژاک جهت همصدایی احزاب و جریانات شرق کردستان و راهکار چاریابی بحرانها در ایران و شرق کردستان پرداخت.

شروین مظلوم عضو مجلس پژاک در سخنان خود خاطر نشان ساخت کە در پروژە پیشنهادی پژاک راهکار حل بحرانها و آمادگی خلق کرد برای ایجاد تغییرات اساسی در آیندە منطقە و ایران مشخص شدە است.

او با اشارە بە منبع بحرانها در منطقە گفت، مدل دولت ملت و ذهنیت اقتدارگر بحرانها را شدت می بخشد.

شروین مظلوم بە نقش رژیم ایران در آفرینش مشکلات و عمیق کردن بحرانها تاکید کردە و گفت، رژیم ایران برای ماندگاری خود فشارها بر ملت این کشور را افزایش دادە است.

عضو مجلس پژاک همچنین افزود، خلق کرد در شرق کردستان همچنان برای دستیابی بە حقوق حقە خود بە مبارزاتشان ادامە می دهند و پژاک چاریابی بحرانها و دستیابی بە پیروزی را در راس پروژە اقدام مشترک قرار دادە است.

طی روزهای گذشتە حزب حیات آزاد کردستان پژاک، طی پروژەای دە بندی با نام اقدام مشترک کە با هدف همصدایی احزاب و جریانات شرق کردستان ارائە نمودە از جریانات شرق کردستان خواست تلاشها برای ایجاد اتحاد و همبستگی خلقهای ایران و شرق کردستان را افزایش دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید