نامە شصت نمایندە پارلمان اروپا بە حسن روحانی با خواست آزادی نسرین ستودە

۱۳۸

شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با ارسال نامەای بە حسن روحانی ریاست جمهوری ایران، ضمن ابراز نگرانی شدید از تداوم بازداشت نسرین ستودە وکیل و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی قیدە شرط وی شدند.

شصت تن از نمایندگان پارلمان اروپا، طی نامەای بە حسن روحانی، با اشارە بە 2 ماە بازداشت نسرین ستودە و اتهامات واهی همچون جاسوسی نوشتەاند، دستگاه قضایی ایران سعی دارد بە فعالیت‌های مشروع حقوق بشری جنبەهای مجرمانه ببخشد.

این 60 نمایندە پارلمان اروپا همچنین خواستار استفادە روحانی از اختیاراتش برای آزادی بی ‌قیدوشرط نسرین ستودە شدەاند.

نمایندگان مذکور همچنین تاکید کردەاند، بە حمایتهایشان از این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشری برند جایزە ساخاروف بە عنوان یک انسان الهام بخش در ایران و جهان ادامە خواهند داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید