نقشه راە کژار برای حل مسائل زنان ایران و کردستان منتشر خواهد شد

۲۷۳

مرکز طلاع رسانی جامعه زنان آزاد شرق کردستان کژار طی اطلاعیه‌ای از انتشار نقشه راه ویژه‌ مسائل زنان ایران و کردستان در روز شنبه سوم شهریور ماە خبر داد.

در اطلاعیە جامعه زنان آزاد شرق کردستان کژار آمدە است، در ایران بحران اقتصادی و تنشهای سیاسی روز به روز شکل متفاوت و پیچیده ای به خود می‌گیرد.

آسیبهای اجتماعی، رکود اقتصادی و پیامدهای آن همچون بیکاری، فقر و تورم، مشکلات زیست محیطی به‌ ویژه کم‌آبی خشم مردم نسبت به رژیم و ناکارآمدی آن را بیشتر کردە و پر واضح است که مردم تاوان سیاستهای نادرست دولت را در طول سالها پرداخت کرده‌اند.

اطلاعیە کژار می افزاید؛ اعتراضات و اعتصابات مردمی از همه طیف‌ها در یکسال اخیر این واقعیت را اثبات و آشکار نموده که مردم دیگر سیاست‌ها و رویکردهای تبعیض آمیز را نمی‌پذیرند و خواهان تغییر بنیادین در ساختار و قوانین رژیم هستند. بدون شک زنان از اولین قربانیان ذهنیت ضد دمکراتیک و زن‌ستیز رژیم ایران هستند. آسیبهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی بیش از همه زنان را تحت تاثیر و در وضعیت دشواری قرار داده است و دولت نه تنها تاکنون در راستای حل مسائل زنان و تغییر قوانین بر اساس احقاق حقوق آنان گامی برنداشته بلکه با رویکرد جنسیت گرایانه خود راه را بر تعمیق مسئله زنان گشوده است. بنابراین زمان آن فرا رسیده که زنان با اتکا به دانش و اراده ذاتی خویش و با انسجام و اتحاد، برای آزادی و کسب جایگاه اصلی خود مبارزه نمایند.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان- کژار اعلام کرد، نقشه راه ویژه‌ خود در راستای حل مسئله زنان در ایران و شرق کردستان را روز ٢۵ آگوست برابر با سوم شهریور ماە به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند.

لازم بە ذکر است که کژار در راستای حل مسائل زنان دیدارهایی دیپلماتیک با زنان سایر احزاب شرق کردستان نیز داشته و این دیدارها را مثبت ارزیابی نموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید