خودکشی در سایە مردسالاری

۱۲۹

سایە تحجر و مرد سالاری بر زندگی زنان بازهم قربانی گرفته و اینبار یک زن جوان در جنوب کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان داده است.

بە گزارش روژنیوز، عصر روز گذشتە یک زن جوان در شهر کلار اقلیم فدرال کردستان، بە دلیل مشکلات زناشویی و پس از یک ماە دوری از خانه اش، دست بە خود کشی زدە و بە زندگی خود پایان داد.

لمیعە محمد، مسئول مرکز مبارزە با خشونت علیە زنان به خبرگزاری روژنیوز گفته این زن جوان با همسر خود مشکل داشتە و از یک ماە پیش بە این سو در خانە پدر خود زندگی میکرد.

او با اعلام آنکه این زن دیروز خود را به دار آویخته است گفته در این رابطە تحقیقات آغاز شده و قاضی پروندە نیز حکم بە بازداشت همسر او داده است.

بە گزارش روژ نیوز تنها طی سال جاری میلادی 238 زن و مرد در اقلیم فدرال کردستان اقدام به خود کشی کردەاند.

ممکن است شما دوست داشته باشید