کودکان ثلاث باباجانی سقفی برای ادامە تحصیل ندارند

۱۸۲

علیرغم اعلام مسئولین در رابطە با عدم وجود مدارس چادری و کانکسی در مناطق زلزلە زدە، در برخی مناطق کلاس ها در فضای باز برگزار میشود.

با نزدیک شدن بە فصل سرما و بارندگی علی رغم اظهار نظرها از سوی برخی مقامات دولتی منباب اینکە در مناطق زلزلە استان کرماشان مدرسە چادری یا کانکسی وجود ندارد، بسیاری از کلاس های درس در چادر و کانکس برگزار میشود.

با این اوصاف وضع در برخی مناطق از این هم بغرنج تر است، تا جایی کە تصاویر منتشر شدە از ثلاث باباجانی گویای آن است که کودکان سرپناهی برای ادامە تحصیل ندارند و مجبورند کلاسهای درس خود در زیر سقف آسمان برگزار کنند.

در مناطقی همچون بلوچستان نیز از این دست کلاسها بە وفور دیدە میشود.

ممکن است شما دوست داشته باشید