بیش از ١٠ نظامی ترکیە از جملە دو عضو سازمان جاسوسی میت کشتە شدند

۵۰

طی عملیات نیروهای گریلا در منطقە برادوست و استان درسیم ١٠ نظامی اشغالگر ترکیە و دو تن از اعضای سازمان جاسوسی میت کشتە شدند.

مرکز مطبوعات نیروهای مدافع خلق طی اطلاعیە ای اعلام کرد:
در چهارچوب کارزار انقلابی شهید باگر و شهید رونیا روز شنبه ١٢ مرداد نیروهای گریلا علیە نظامیان دولت ترکیە در منطقه برادوست عملیاتی بە انجام رساندند کە طی آن یک نظامی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

همچنین در دیگر عملیات گریلاها دو نظامی از سوی تک‌تیراندازان ه.پ.گ در ارتفاعات تپه شهید ساریا از پای درآمدند.

نیروهای مدافع خلق در ادامە می افزاید: گریلاهای یژاستار روز دوم آگوست کاروانی از خودروهای ارتش اشغالگر ترکیە را حین عبور به سوی پایگاه خود در بخش هوزات درسیم را هدف قرار دادەم کە در این حمله خودرو زرهی و یک خودرو دیگر به تمامی منهدم و ٨ نظامی اشغالگر ودو تن از اعضای سازمان اطلاعی میت ترکیە کشتە شدەاند.

ممکن است شما دوست داشته باشید