سونامی فساد در رژیم ایران، داماد وزیر بجز پروندە 211 میلیاردی، پول گوشت واراداتی را نیز پس ندادە

۱۲۳

در ادامە سونامی اختلاس، دزدی و فساد سیستماتیک مالی، در تمامی دستگاەهای رژیم ایران، نمایندگان مجلس ایران اعلام کردند داماد یکی از وزرا بجز 211 میلیارد تومانی کە پولی کە با اسناد جعلی وام گرفتە، 27 میلیارد تومان پول واردات گوشت قرمز را نیز تحویل گرفتە و هیچگاە بازنگرداندە.

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم، طی مصاحبەای با رسانەهای داخلی، گفت: هادی رضوی بزج محکومیتهای قبلی در سال 1395 مبلغ 27 میلیارد تومان پول برای واردات گوشت قرمز تحویل گرفتە که ریالی از آن را بازنگردانده است.

این نمایندە مجلس در ادمە گفت: بررسی های صورت گرفتە حکایت از آن دارد کە عمده تضامین ارائه شده از سوی هادی رضوی برای بازگردانی پول‌ها، جعلی بوده است.

گفتنی است کە هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلی است کە پیشتر سمتهایی همچون وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونت نظارت و حسابرسی علی خامنەای، وزیر بازگانی در دولت محمد خاتمی و از اعضای ارشد وزارت اطلاعات در دوره وزارت ری‌شهری را بر عهدە داشتە است.

زمانی کە قشر وسیعی از جامعە بە دلیل فشار، تورم کمر شکن و بیکاری گستردە، از تامین ابتدایی ترین نیازهای خود ناتوان هستند، بخش وسیعی از مقامات و مسئولین نظام با دزدیهای گستردە محفلی خود جامعە را بە سخرە گرفتەاند.

ممکن است شما دوست داشته باشید