فساد گستردە در دستگاە حکومتی

۷۰

شهردار اسبق تهران و از فرماندهان سپاە پاسداران در زمان تصدی پست شهرداری دەها میلیارد تومان بە خیریە متعلق بە همسرش کمک کردە است.

بە گزارش رسانەهای داخلی ایران، محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران و از فرماندهان سپاە پاسداران، در زمان تصدی پست شهرداری تهران، 60 میلیارد تومان بە خیریە مطعلق بە همسرش کمک مالی کردە.

برخی از مواردی که در گزارش حسابرسی شورای شهر به آنها اشاره شده شامل 47 فقره حساب بانکی مخفی، بدهکاری 229 میلیارد و 700 میلیون تومانی قوه قضائیه به شهرداری و عدم پرداخت آن، طلب 497 میلیارد تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه، پرداخت 60 میلیارد تومان کمک و همچنین اعطای زمین‌هایی به مساحت هفتادهزار متر، هفت‌هزار متر و سه‌هزار متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف و خرید و فروش ایستگاه مترو می‌شود.

محمد باقر قالیباف کە از سال 1384 تا 1396 بە مدت 12 سال پست شهرداری تهران را بر عهدە داشت، هموارە انتقادات فراونی از فساد او و نزدیکانش مطرح بودە.

ممکن است شما دوست داشته باشید