ریاست مشترک کودار: پروژرە خط سوم باید اساس و مبنای مبارزات با اشغالگران کردستان باشد

۶

فواد بریتان، ریاست مشترک جامعە دمکراتیک و آزاد شرق کردستان کودار، با انتشار مقالە ضمن تاکید، خلق ما در مبارزە با اشغالگران باید پروژرە خط سوم را اساس و مبنای مبارزات خود قرار دهد.

فواد بریتان در ابتدای مقالە خود، با اعلام آنکە تغیرات سریع و پی در پی خاورمیانە موجب شدە کە هیچ نیرو جناحی توانایی برنامە ریزی بلند مدت و ادامە سیاستهای پیشین خود را نداشتە باشد تصریح کردە، نشانەهای فعلی گویای حقیقت جنگی است کە خاورمیانە را در بر گرفتە است.

ریاست مشترک کودار، در بخشی از مقالە خود آوردە، در مرحلە کنونی هر نیرو و جریانی درصدد است کە کردها را بە سمت خود جذب کند، تا بتواند بە پشتوانە پتانسیل و نقش تاثیر گذار آنها در معادلات منطقەای، جنگ جهانی سوم را بە نفع خود بە پایان برساند، کە این همین موضوع متعاقبا موجب افزایش حملات علیە کردها در چهار بخش کردستان شدە است.

وی با بیان آنکە کرد آزاد تمامی اشغالگران را با یک چشم مینگرد و میبایست خلق کرد خود را از پروژە و پلان دولتها و همچنین نیروهای سلطە گر دور نگاە دارد افزودە، با توجە بە مسائل جاری و پیش رو، خلق کرد باید دارای سیاستی مستقل و آزاد باشد.

در این مقطع حساس زمانی خلق کرد در شرق کردستان نیز، باید توجە خود را معطوف بە مبارزات سیاسی و دمکراسی خواهانە کند، کە بتواند از این طریق ذهنیت دمکراتیک را در میان کردها پایە ریزی کند.

فواد بریتان در بخش دیگری از مقالە خود، با اعلام آنکە خلق کرد بە پشتوانە مبارزات متمادی و اهدا جوانان رشید در مسیر دستیابی بە آزادی، امروز در آن جایگاە قرار دارد کە بتواند آیندە خود را تعیین کند تصریح میکند، خلق ما برای مبارزە با اشغالگران باید پروژرە خط سوم را اساس و مبنای مبارزات خود قرار دهد.

ریاست مشترک کودار با مخاطب قرار دادن خلق کرد در شرق کردستان نوشتە، در این بازە زمانی ، خلق ما باید از با اتکا بر نیروی خود دفاعی و همچنین با مبارزە و مقاومت، جمهوری اشغالگر اسلامی ایران را وادار کند کە با پایان دادن بە سیاستهای تبعیض آمیز خود، در راستای حل مشکلات سیاسی دمکراتیک گام بردارد.

فواد بریتان، ریاسط مشترک جامعە دمکراتیک و آزاد شرق کردستان کودار، در انتهای مقالە خود، با تاکید بر اینکە ما خواستار تقویت هرچە بیشتر ارتباط میان احزاب و جریانات سیاسی کردی هستیم تصریح میکند، وجود فکر و ایدولوژیها متفاوت در جریانات سیاسی نە تنها باعث ضعف آنها نمیشود بلکە این تنوع خود موجباب تغییر و پیشرفت در راستای خدمت بە خلق را فراهم خواهد کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید