ک.ج.ک: مبارزات جنبش آزادیخواهی نمونە معاصر قیام عاشورا است

۷

کمیتە خلقها و باورداشتهای کنفدرالیسم جوامع کردستان “ک.ج.ک” با صدور بیانیەای ایام سوگواری محرم و عاشورای حسینی را بە تمام شیعیان تسلیت گفتە.

“ک.ج.ک” در ابتدای بیانیە خود آوردە، قیام امام حسین و دەها تن از یارنش در مقابل ظلم یزید، مقاومتی بزرگ در تاریخ خاورمیانە محسوب میشود.

این بیانیە در ادامە افزودە، مراسم عاشورا میراثی گرانبها از پیروزی مبارزە حق طلبانە و انسانی بر ظلم را برای خلق ما بە یادگار گذاشتە، و خط مقاومت امام حسین کە امروز در قالب مراسم عبادی برگزار میشود، نشانە پیروی نهایی جریانی است کە ظلم را بر نمیتابد.

کمیتە خلقها و باورداشتها کنفدرالیسم جوامع کردستان “ک.ج.ک” در پایان بیانیە خود خطاب بە عزاداران نوشتە، باید سعی کرد همچون حسین و یارانش در مقابل ظلم و ستم ایستاد، کە امروز مبارزات جنبش آزادیخواهی نمونە معاصر قیام عاشورا است، بدین جهت از تمامی انسانهای آزادیخواە برای پیوستن بە صفوف مبارزاتی دعوت بە عمل می آوریم.

ممکن است شما دوست داشته باشید