مرور رده

خاورمیانە

تو-دم ترکیه را همکار داعش خواند

جنبش جامعه دمکراتیك که ائتلافی از احزاب شمال سوریه است، بمباران شنگال توسط ترکیه را ادامه کشتار ایزدی‌ها توسط داعش…