مرور رده

محیط زیست

میخ بر تابوت دریاچه اورمیه

اقدام های انجام شده برای احیای دریاچه اورمیه به حدی بی حاصل بوده که نماینده این شهر در مجلس هم به این موضوع اعتراف…