مرور رده

جهان

سقوط هواپیما در امریکا

سقوط هواپیمای نظامی در اتوبانی در ایالت جورجیای امریکا 9 کشتە بر جای گذاشت. مقامات امریکایی گفتەاند این هواپیما در…

دیداری تاریخی پس از 65 سال

کیم جونگ اون بە عنوان اولین رهبر کرە شمالی پس از 65 سال بە دنبال تجزیە شبە جزیرە کرە، بە خاک کرە جنوبی قدم گذاشت.…