بیست و پنج ژوئن سومین سالگرد کشتار مردم کوبانی

امروز 25 ژوئن سومین سالروز کشتار ساکنان کانتون کوبانی واقع در روژاوای کردستان است. در این روز تبهکاران داعش با حمایت رژیم اشغالگر ترکیە شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی را بە صورت وحشیانە قتل عام کردند.

پدر و مادر رامین حسین پناهی: فرزند ما بی گناە است، بە یاریمان بشتابید

در حالی کە رسانەها وابستە بە رژیم ایران در حال دروغ پردازی و سیاە نمایی برای موجە نشان دادە حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد هستند، پدر و مادر رنج دیدە رامین در ویدئوی با تکرار بی گناهی فرزندشان مردم ایران را بە یاری طلبیدەاند.

یک کولبر در مرز سردشت زخمی شد

نیروهای مسلح ایران در ادامه اقدامات جنایت آمیز خود در کردستان یک کولبر دیگر در سردشت را هدف تیراندازی خود قرار دادند.