خبر، آکتول

نگاه سوم

دوازدهمین دورە انتخابات مجلس

مهمان: دکتر مهرداد درویش‌پور جامعەشناس، استاد دانشگاه میلار دالن سوئد و فعال سیاسی جمهوری‌خواه

مجری: محسن میرزایی

برو بە دکمە بالا