سیاسی

برنامە ویژە

اعتصابات سراسری شرق کوردستان در سالگرد انقلاب ژن، ژیان، آزادی؛ الگو قراردن روشهای سازماندهی کوردسان در مناطق دیگر ایران

مهمانان: کتایون کشاورز فمینیست، پژوهشگر و ناشر و شقایق نوروزی کنشگر برابری جنسیتی و فمینیست

برو بە دکمە بالا