سیاسی

بەرنامە ویژە

موضوع برنامە: واکنشهای تند و همسوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و جریانات راستگرای سلطنت‌طلب و اصلاح‌طلب ایرانی بە پایاننامە دانشگاهی لیلا حسین‌زادە فعال دانشجویی

مهمانان: راحلە طارانی دکترای روانشناسی و فعال سیاسی چپ، شادی امین فعال سیاسی و پژوهشگر حقوق بشر و آنیسا جعفری مهر زبان‌شناس و رئیس مسترک پن کورد

مجری: نگین شیخ‌الاسلامی وطنی

برو بە دکمە بالا