زن

ویرا

ابعاد زیست‌محیطی و انسانی مهندسیهای از بالا بە پایین و جنگهای خاموش

مهمانان: صبا آلالە روان‌تحلیلگر سیاسی و اجتماعی، ندا هوشنگ اکوفمینیست و اگرواکولوژیست و دکتر نشمین ابراهیمی محقق حوزە کشاورزی پایدار و فمینیست

مجری: نگین شیخ‌الاسلامی وطنی

برو بە دکمە بالا