خبر

بیانیە قدردانی شش حزب کوردستانی خطاب بە مردم: ثابت کردید کە ملت کورد بە زانو در نمی‌آید

شش حزب کوردستانی که برای اعتصاب عمومی در ٢٥ شهریورماه فراخوان داده بودند، در بیانیەای از "مردم سرفراز و انقلابی کوردستان" بە خاطر استقبال گرم از این فراخوان قدردانی کردەاند.

بیانیه شش حزب کوردستانی از اعتصابات در اورمیه، شنو، پیرانشهر، ربط، سردشت، مهاباد، بوکان و سقز تا مریوان، سنه، کامیاران، روانسر، دیواندره، بیجار، پاوه، کرماشان، ایلام و کنگاور تقدیر میکند.

حزب دموکرات کردستان ایران، کومله، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران، حزب حیات آزاد کوردستان "پژاک"، سازمان خبات کردستان ایران، حزب آزادی کردستان "پاک" و کومله زحمتکشان کوردستان در این بیانیە نوشتەاند: "شما مردم مبارز کوردستان با وجود تشدید میلیتاریزم و انواع فشارها و تهاجمات نهادهای سرکوبگر رژیم و همه تدابیر امنیتی که برای خفه کردن صدا و نفستان در پیش گرفتند، بار دیگر با اعتصاب گسترده و تعطیلی مغازهها و بازار در شهرها و روستا، علاوه بر محکوم کردن قتل ژینا امینی و جنایات رژیم در جریان انقلاب ژینا، "زن زندگی آزادی"، در عین حال جنایات چهار دهه حاکمیت این رژیم در قبال مردم کوردستان و جنبش سیاسی آنرا محکوم کردید.

"شما دوباره متحدانه پیام مقاومت و مبارزه همسوی خویش را به گوش جمهوری اسلامی رساندید و همزمان پشتیبانی خود از فراخوان احزاب سیاسی را تکرار کردید."

شش حزب سیاسی خطاب به مردم کوردستان خاطر نشان کردەاند: "رویکرد سیاسی و اعتصاب شما که بر "نه" به جمهوری اسلامی اصرار ورزیدید و از دعوی سیاسی مشروع خلقمان دفاع نمودید، بار دیگر نشان داد که برنامهها و نقشههای دشمن به هر اندازه باشند، نه تنها نمیتوانند گامهای مبارزه و مقاومت را سست کنند بلکه بر ایمان و مشروعیت و مبارزاتمان میافزایند و اکنون اراده پیروزی ما از هر زمانی نیرومندتر است."

این پیام میافزاید: این موضع سیاسی معنادار شما دوباره ثابت کرد که سرکوب خونین، دستگیری، شکنجه، اعدام، ترور و موشکباران نمیتوانند اراده ملت کورد برای مبارزه تا دستیابی به حقوق روا و دموکراتیک خویش را به زانو درآورند.

احزاب دموکرات کردستان ایران، کومله کمونیست و زحمتکشان، پژاک، پاک و خبات میگویند اعتصاب سراسری ٢٥ شهریورماه ١٤٠٢ نشاندهنده آن بود که کوردستان متحد و یکپارچه، سنگر ناگسستنی مبارزه برای آزادی است و جنبش سیاسی کورد حامل رسالتی تاریخی که تا رسیدن به آرمانهای متعالی انسانی آن به مبارزه و پیکار ادامه خواهد داد.

این شش حزب روز چهارشنبە ١٥ شهریور در فراخوانی مشترک خواستار اعتصاب عمومی در ٢٥ شهریورماه سالروز شهادت ژینا امینی و آغاز انقلاب زن زندگی آزادی شدە بودند.

در این فراخوان، با اشاره به اینکه نام "ژینا" بە "رمز" انقلاب زن، زندگی، آزادی تبدیل شدە است، آمدە بود: این انقلاب، مردمیترین و طولانیترین اعتراض و خیزشی است کە توانستە حاکمیت جمهوری اسلامی را بە چالش بکشد و در جهت سقوط رژیم سرکوبگر ایران گام بردارد.

برو بە دکمە بالا