خبر

دنیز هوی عضو ک.ن.ک در حملە مسلحانە در هولیر شهید شد

بر اثر حملە مسلحانە بە دفتر نمایندگی کنگرە ملی کوردستان، ک.ن.ک در شهر هولیر پایتخت اقلیم کوردستان، یک عضو این نهاد شهید شد.

خبرگزاری "روژنیوز" مستقر در جنوب کوردستان هویت عضو جانباختە ک.ن.ک را "دنیز هوی" اهل شمال کوردستان اعلام کردە است.

شکراللە محمدامین، یک عضو دیگر ک.ن.ک بە این خبرگزاری گفتە است کە حوالی ساعت دو بعد از ظهر بە وقت محلی یک فرد مسلح ناشناس بە دفتر این نهاد رفتە و اقدام بە تیراندازی کردە است.

بە گفتە وی در آن لحظە فقط "دنیز هوی" در دفتر حضور داشتە است کە بر اثر اصابت گلولە بە شهادت رسیدە است.

او این حملە را "تروریستی" خواندە است.

فرد مهاجم پس از تیراندازی متواری شدە است.

پیکر شهید دنیز توسط نیروهای امنیتی بە پزشکی قانونی هولیر منتقل شدە است.

برو بە دکمە بالا