خبر

جوانا سنە عضو کژار توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران ربودە شدە است

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یکی از اعضای این سازمان به نام وریشه مرادی با کد سازمانی "جوانا سنە" را ربودەاند. کژار مسئولیت جان وی را بر عهده جمهوری اسلامی ایران میداند.

در اطلاعیه کژار خطاب به افکار عمومی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر آمدە است: "در تاریخ ١٠ مرداد ١٤٠٢ یکی از اعضای سازمان ما به نام وریشه مرادی، با کد سازمانی "جوانا سنه" که برای انجام فعالیتهای سیاسی و سازماندهی زنان در شرق کوردستان حضور داشت، در حوالی شهر سنه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و به مکان نامعلومی انتقال یافته است.

این اطلاعیە تاکید کردە است کە طی هفتەهای گذشتە با وجود پیگیریهای مداوم خانواده وریشه مرادی از نهادهای امنیتی، تاکنون از سرنوشت او اطلاعی به دست نیامده است. این موضوع افزایش نگرانی خانواده و جامعه زنان آزاد شرق کوردستان در خصوص وضعیت او را به همراه داشته است.

کژار میگوید با توجه به ناپدیدسازی قهری رفیق جوانا سنه از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، مسئولیت جان وی را بر عهده جمهوری اسلامی ایران میداند.

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان از افکار عمومی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهد که در خصوص ناپدیدسازی قهری جوانه سنه و سناریو سازیهای نهادهای امنیتی علیه او اقدامات لازم را انجام دهند.

از سوی دیگر شبکە حقوق بشر کردستان بە نقل از منابع مطلع اطلاع دادە است کە جوانا سنە پس از بازداشت، بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات سنە منتقل و پس از چند روز بە یک بازداشتگاه امنیتی در تهران انتقال دادە شدە است.

برو بە دکمە بالا