خبر

ورزش بر زنان تاثیر مثبت بیشتری دارد

اگر می‌خواهید طول عمر بیشتری داشتە باشید، باید به طور منظم ورزش کنید. اما چه میزان ورزش در طول هفته کافی است؟ طبق یک مطالعه جدید، پاسخ این سوال برای زنان و مردان متفاوت است.

بر ا‌ساس مطالعه جدید، زنان بە طور قابل توجهی به میزان کمتری ورزش نیاز دارند، تا از مزایای سلامتی ورزش، مشابه مردان برخوردار شوند. این نتیجه یک مطالعه آمریکایی-چینی است که داده‌های بیش از چهارصد هزار نفر را در بازه زمانی سال ١٩٩٧ تا ٢٠١٩ بررسی کرده است.

مردان در صورت انجام حدود ٣٠٠ دقیقه ورزش در هفته، به میزان حداكثر طول عمر می‌رسند. اما زنان برای دست‌یابی بە این مهم تنها بە ۱۴۰ دقیقه ورزش در طول هفتە نیاز دارند. این نتیجە تحقیق و پروهش مشترک مرکز پزشکی سیدرز-ساینای در لس‌آنجلس کالیفرنیای ایالات متحده و دانشگاه چین‌هوای چین است کە در مجلە تخصصی قلب و عروق کالج آمریکا منتشر شدە است.

مبارزه با بیماری‌های قلبی و عروقی با ورزش

محققان این پوژهش می‌خواستند بدانند ورزش چه اثراتی بر سلامتی دارد و از یک دادەهای پایگاه داده سراسری به نام National Health Interview Survey استفاده کردند. دادەهای ۴۱۲ هزار و ۴۱۳ بزرگسال در این میان انتخاب شدند کە ۵۵ درصد آنها زنان بودند. این افراد با استفادە از پرسش‌نامه‌ای در مورد نوع و میزان فعالیت ورزشی خود در هفته اطلاعاتی را در این نظرسنجی ارائه کردند.

در طول دوره تحقیقات کە بیش از ٢٠ ساله طول کشیده است، حدود ۴۰ هزار شرکت‌کننده از جمله ١١ هزار و ۷۶۰ نفر بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی جان خود را از دست دادند. سپس محققان تعیین کردند که تا چه اندازه خطر مرگ از طریق ورزش کاهش می‌یابد.

نتیجه شگفت‌انگیز بود، در مقایسه با کسانی کە ورزش نمی‌کردند، فعالیت ورزشی منظم، خطر مرگ را به طور متوسط ۱۵ درصد برای مردان و ۲۴ درصد برای زنان کاهش می‌دهد.

همچنین در نتیجه این تحقیقات ثابت شد کە فعالیت ورزشی منظم بیماری‌های قلبی عروقی، برای مردان ۱۴ درصد و برای زنان ۳۶ درصد کاهش دادە است.

این نتیجە برای تمرینات ورزشی که عضلات را تقویت می کند به همین ترتیب زیاد بود؛ اما تمرینات قدرتی منظم خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی را تا ١١ درصد در مردان و ٣٠ درصد در زنان کاهش می دهد.

تاثیر بزرگ با یک ساعت ورزش در هفته

زمانی که مردان به طور منظم به مدت ١١٠ دقیقه در هفته بە ورزش‌ می‌کردند، خطر مرگ آنها ١٩ درصد کاهش یافت. اما زنان تنها پس از ۵۷ دقیقه تمرین فشرده به این مقدار رسیدند.

یکی از محققان این پژوهش در این‌بارە می‌گوید: «شگفتی این مطالعه این است که ما دریافتیم ورزش تاثیرات سریع و بیشتری بر زنان دارد». این دانشمندان امیدوارند که نتایج این مطالعه، زنان بیشتری را به فعالیت بدنی تشویق کند، زیرا زمان لازم برای تأثیر مثبت بر سلامتی آنها کمتر است.

برو بە دکمە بالا